เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : ข้อเสนอจากประชาชน

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone


ออกอากาศ: 19 สิงหาคม 2558

 

เดินทางขึ้นเหนือฟังเสียงคนเชียงรายบนเส้น­ทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มต้นสากแก้วโมเดล ต้นแบบการผสานระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศ­ษกับวิสัยทัศน์จังหวัดแห่งความสุข

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone