เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : ผังเมือง บทพิสูจน์การมีส่วนร่วมของพลเมือง

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

ออกอากาศ: 26 สิงหาคม 2558

ล่องแม่น้ำบางปะกง สำรวจพื้นที่การเกษตรเมืองนครนายก เรียนรู้บทเรียนผังเมืองในกระแสความเปลี่ย­นแปลง สร้างแบบจำลองการมีส่วนร่วมกับห้องเรียนผั­งเมืองปราจีนบุรี เปิดเวทีสาธารณะสะท้อนปัญหาผังเมืองรวม ประสานภาคีเครือข่าย กำหนดวาระผังเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วม

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone